Zásady ochrany osobných údajov

Povinnosť zachovávať dôvernosť údajov

Pre spoločnosť Alarm Automatika je ochrana bezpečnosti a súkromia osobných údajov dôležitá; preto s nimi nakladá v súlade s platnými zákonmi o ochrane a bezpečnosti údajov.

Nižšie uvádzame, ktoré údaje môže Alarm automatika zhromažďovať, ako tieto údaje používa a uchováva a komu ich možno odovzdať.

Osobné údaje

Alarm automatika nebude zhromažďovať žiadne osobné údaje prostredníctvom našich webových stránok (ako je vaše meno, adresa, telefónne číslo alebo e-mailová adresa), pokiaľ ich neposkytnete dobrovoľne (napríklad prostredníctvom prihlásenia alebo vyplnenia ankety); ak dáte svoj súhlas alebo ak takéto konanie povoľujú platné zákony a predpisy na ochranu osobných údajov.

Účel

Odoslaním vašich osobných údajov súhlasíte s tým, že ich môžeme použiť na zodpovedanie vašej otázky, spracovanie vašej objednávky alebo poskytnutie prístupu ku konkrétnym informáciám alebo ponukám. Okrem toho, ak chceme nadviazať vzťah s vami ako príjemcom:

 • môžeme uchovávať a spracovávať vaše osobné údaje, aby sme lepšie porozumeli vašim obchodným potrebám a našli spôsoby, ako zlepšiť naše produkty a služby;
 • osobné údaje môžeme použiť na to, aby sme vás kontaktovali v súvislosti s ponukami spoločnosti Alarm Automatika, na podporu vašich obchodných potrieb alebo
 • vykonávať online prieskumy, ktoré by nám pomohli lepšie pochopiť potreby zákazníkov.

Ak si neželáte, aby boli vaše osobné údaje použité na podporu procesov vzťahov so zákazníkmi (najmä na priamy marketing alebo prieskum trhu), budeme rešpektovať vašu voľbu. Vaše osobné údaje nepredávame ani neposielame tretím stranám.

Obmedzenie účelu

Alarm automatika bude zhromažďovať, používať alebo zverejňovať osobné údaje, ktoré ste poskytli, iba na účely, ktoré poznáte, pokiaľ takéto zverejnenie nebude:

 • na použitie osobných údajov na iné účely, ktoré priamo súvisia s pôvodným účelom, na ktorý boli osobné údaje zhromaždené,
 • potrebné na prípravu, rokovanie a plnenie zmluvy s vami,
 • vyžaduje to zákon alebo to vyžadujú príslušné štátne alebo súdne orgány,
 • potrebné na vedenie súdneho alebo iného konania
 • nevyhnutné na zabránenie podvodom alebo iným nezákonným činnostiam v systémoch informačných technológií (IT) spoločnosti Alarm automatika

Údaje o komunikácii alebo používaní

Používaním telekomunikačných služieb na prístup k stránkam našej siete sa vaše komunikačné údaje (napr. IP adresa) alebo údaje o používaní (napr. informácie o začiatku, konci a rozsahu každého prístupu alebo informácie o telekomunikačnej službe, ku ktorým ste pristupovali) technicky generujú a potenciálne môžu odkazovať na osobné údaje. V prípade nevyhnutnej potreby budú vaše komunikačné údaje alebo údaje o používaní zhromažďované, spracovávané a používané v súlade s platným právnym rámcom pre ochranu a bezpečnosť údajov.

Neosobné údaje zbierané automaticky

Keď pristupujete na naše webové stránky, môžeme automaticky (tj nie prihlásením) zhromažďovať neosobné údaje (ako je typ internetového prehliadača a operačného systému, ktorý používate, názov domény siete, z ktorej ste pristupovali, počet návštev, priemerný čas strávený na stránkach, zoznam zobrazených stránok atď.). Tieto údaje môžu byť použité a vymieňané na sledovanie návštevnosti našich webových stránok a zlepšenie ich práce alebo obsahu.

Cookies – informácie, ktoré sa automaticky ukladajú do vášho počítača

Keď si prezeráte naše webové stránky, môžeme vo vašom počítači uložiť niektoré údaje vo forme súboru cookie, aby sme automaticky identifikovali váš počítač pri ďalšej návšteve. Súbory cookie nám môžu pomôcť rôznymi spôsobmi, napríklad lepšie prispôsobiť naše webové stránky vašim záujmom alebo uložiť vaše heslo tak, ako by sa nemuselo zakaždým zadávať. Ak nechcete dostávať súbory cookie, musíte v nastaveniach prehliadača vymazať súbory cookie z pevného disku počítača, zablokovať všetky súbory cookie alebo si nastaviť upozornenie pred uložením súboru cookie.

Bezpečnosť osobných údajov

Na ochranu osobných údajov pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou alebo zmenou a pred neoprávneným zverejnením alebo prístupom Alarm automatika prijíma technické a organizačné bezpečnostné opatrenia.

Odkazy na iné webové stránky

Stránky siete Alarm automatika obsahujú odkazy na iné webové stránky a nezodpovedáme za súkromie alebo obsah iných webových stránok.

Otázky a komentáre

Alarm automatika odpovie na odôvodnené žiadosti na kontrolu osobných údajov a opravu, doplnenie alebo vymazanie nepresných údajov. Pravidelne kontrolujte túto stránku, aby ste získali všetky aktuálne informácie.

Registrácia používateľa

Registráciou dáva užívateľ osobný súhlas na zhromažďovanie, používanie, spracovanie a prenos svojich osobných údajov. Registrovať sa môže iba dospelá osoba.

Súhlas

Používateľ výberom možnosti „Súhlasím s podmienkami používania“ pri registrácii dáva osobný súhlas so zhromažďovaním, používaním, spracovaním a prenosom osobných údajov potrebných na používanie našej webovej stránky, vrátane (ale nie výlučne) :

 • súhlas s tým, že predávajúci môže v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov spracúvať osobné údaje na účely vytvárania vlastnej evidencie a štatistických údajov, potreby vytvárania databáz zákazníkov, informácií o produktoch a službách, informácií o doručení, pre účely doručovania propagačných materiálov, zlepšenie vzťahov so zákazníkmi a zlepšenie služieb. Tieto údaje môže predávajúci poskytnúť tretím osobám za účelom poskytovania služieb, ochrany záujmov užívateľa aj predávajúceho a predchádzania možnému zneužitiu;
 • potreba lepšieho prehľadu a pochopenia individuálnych potrieb a požiadaviek užívateľov ako aj rozvoj čo najlepšej kvality všetkých služieb predávajúceho, čo má za následok zvýšenie spokojnosti zákazníka;
 • súhlas, ktorým môže byť predávajúcim kontaktovaný písomne, telefonicky, SMS a/alebo elektronickou poštou a doručiť mu na adresu bydliska materiály s informáciami o nových ponukách a výhodách; poskytovanie údajov tretím stranám potrebným na splnenie vyššie uvedených účelov.

Vlastníkom zberu vašich osobných údajov je spoločnosť Alarm automatika, Dražice 123c ( Zamet ), Rijeka.

Podľa § 7 zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Pred udelením súhlasu musí byť dotknutá osoba informovaná. Odvolať súhlas musí byť rovnako jednoduché ako udelenie súhlasu.

O zrušenie môžete požiadať osobne v kanceláriách Alarm automatika, poštou na vyššie uvedenej adrese alebo e-mailom na gdpr@alarmautomatika.com .

Po dôkladnom prečítaní a porozumení informáciám v tomto Vyhlásení týmto povoľujete, aby Alarm Automatika ako hlavný zberateľ a používateľ osobných údajov spracovával a používal vaše osobné údaje zhromaždené na týchto webových stránkach na uľahčenie prístupu a iniciatív ponúkaných ich prostredníctvom na prieskum trhu, zasielanie informácií, ponúk a reklamných materiálov o nových službách a/alebo produktoch dostupných v portfóliu Alarm automatika.

Týmto výslovne prehlasujete, že máte viac ako 18 rokov a svoj súhlas môžete zákonne udeliť, čím zároveň potvrdzujete, že akceptujete Zákonné podmienky používania obsahu webovej stránky Alarm automatika a Vyhlásenie o ochrane osobných údajov na Alarm Automatika, s obsahom ktorého ste sa oboznámili.

X