DAC-308

Konverter HDMI video izlaza na VGA za DVC IP snimače.

Interface

HDMI video output to VGA Converter for DVC IP NVRs

Technology

For recorders: HOT-3804R, HOT-3808RM, HOT-3816R

X